Přijetí

 Kde získám informace ?
Informace o službách získává zájemce:
  na webových stránkách zřizovatele
  vlastních webových stránkách zařízení
  na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ
  přímo v zařízení sociálních služeb při osobní návštěvě
  z informačních letáků
  ze zpráv místního tisku

 Žádost o poskytnutí sociální služby

Před rozhodnutím má zájemce možnost prohlédnout si zařízení a seznámit se s konkrétní formou, průběhem, podmínkami a rozsahem poskytovaných služeb a s jejich cenou.
Žádost o poskytnutí sociální služby v zařízení sociálních služeb je k dispozici:
– přímo v zařízení u příslušných pracovníků
– na webových stránkách domova
Součástí žádosti je tiskopis Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory.
Klientům převážně Hořovického regionu jsou poskytovány služby v zařízení dle žádosti o poskytnutí sociální služby s přihlédnutím k aktuálnímu pořadníku.
Žádost zájemce je přijata, jestliže žadatel splňuje stanovená kritéria pro poskytnutí sociální služby, tzn. odpovídá cílové skupině, jeho zdravotní stav je indikován k poskytnutí sociální služby a nabídka služeb pokrývá jeho požadavky. Jestliže nelze z kapacitních důvodů žádosti vyhovět, je žádost zařazena do evidence zájemců o službu.
Neuzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby je možné pouze ze zákonných důvodů. Je učiněno písemně a zájemci je poskytnuto základní poradenství týkající se dalšího možného řešení jeho sociální nebo zdravotní situace.

 Výzva k nástupu
Výzva k zahájení poskytování sociálních služeb v  domově pro seniory se realizuje telefonicky nebo písemně. Žadatel nebo jeho zástupce či rodina jsou vyzváni k návštěvě zařízení, kde obdrží Domácí řád domova pro seniory, návrh Smlouvy o poskytování sociální služby, informace o dokladech požadovaných k nástupu, příklad přiměřeného vybavení a tiskopis Vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu žadatele.
Zahájení poskytování sociálních služeb novému uživateli je předem pečlivě připraveno a probíhá v klidném prostředí společenské místnosti nebo v kanceláři sociální pracovnice.

 Smlouva o poskytování služby
Smlouva o poskytování služby je uzavřena před v průběhu přijímacího procesu. Provede se její rekapitulace popřípadě se doplní nebo pozmění v detailech, neboť uživatel měl možnost seznámit se s domácím řádem a smlouvou o poskytování služby v předstihu.
Součástí smlouvy je i výše úhrady za poskytované služby.

Smlouva je koncipována tak, aby vyjadřovala osobní cíle uživatele a způsob jejich dosažení.
Zařízení dbá na to, aby rozhodnutí uživatele využít nabídky poskytovaných služeb za stanovených podmínek bylo informované a podpis smlouvy nebyl učiněn pod nátlakem a za nevýhodných podmínek.

 Práce s uživatelem, Pracovníci sociálních služeb

V práci s uživatelem převažuje metoda osobního, individuálního přístupu, snaha o rozpoznání konkrétních potřeb a jejich respektování se zřetelem na ochranu práv a zájmů klienta. Pozornost je věnována individuálním zvláštnostem každého jednotlivce vyplývajícím z jeho zdravotního stavu. Tomu odpovídá i flexibilita služeb a skladba zaměstnanců od pracovníků zabezpečujících zdravotní péči, pracovníků v sociálních službách, kteří vykonávají přímou obslužnou péči, fyzioterapeuta, pracovníků zajišťujících výchovnou nepedagogickou činnost až po sociálního pracovníka, který spolupracuje s uživatelem při jeho adaptaci na nové prostředí, styku s rodinou, úřady a poskytuje poradenskou službu. Výsledkem je podpora běžného způsobu života v daných podmínkách za asistence kvalifikovaného personálu.
Zdravotní pracovníci ošetřovatelského úseku poskytují komplexní a náročnou ošetřovatelskou péči obyvatelům domova, vedou zdravotnickou evidenci a spolupracují s lékařem.

Pracovníci v sociálních službách vykonávající přímou obslužnou péči napomáhají v nácviku jednoduchých denních činností, pomáhají při osobní hygieně a oblékání,udržování čistoty a osobní hygieny, pomáhají při manipulaci s přístroji, pomůckami, prádlem, podporují soběstačnost, posilují životní aktivizaci, vytváří základní sociální a společenské kontakty a uspokojují psychosociální potřeby. Pracovníci v sociálních službách vykonávající základní výchovnou nepedagogickou činnost napomáhají v prohlubování a upevňování základních hygienických a společenských návyků, působí na vytváření a rozvíjení pracovních návyků, manuální zručnosti a pracovní aktivity, provádí volnočasové aktivity zaměřené na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy, zabezpečují zájmové a kulturní činnosti a provádí osobní asistence. Obyvatelé mají možnost zúčastnit se výletů, vycházek a pravidelných společenských akcí – každotýdenní „Kavárna“ či měsíční „Oslavenci“.

Pracovníci ošetřovatelského úseku pracují na směny – péče je poskytována nepřetržitě během dne, celoročně. Strava je poskytována 5x (6x diabetici) denně a je podávána dle doporučení lékaře jako normální, dietní, diabetická a kombinace diet. Zdravotní péči zajišťuje lékařka, která má s domovem uzavřenou smlouvu a do domova pravidelně dochází. Rehabilitační péči zajišťuje diplomovaná fyzioterapeutka.

Sociální pracovnice zajišťuje pomoc klientům při zajišťování styku s úřady, kontakt s rodinou a přáteli, vyřizování stížností. Stížnosti jsou dle stanoveného postupu vyřizovány individuálně. Sociální pracovnice spolurozhoduje o umístění klientů na pokoje a pomáhá novým klientům při adaptaci na nové prostředí. Spolupracuje s rodinou. Zabezpečuje v průběhu pobytu klienta sociální agendu a řešení sociálně-právních problémů a sociální poradenství.

Každý uživatel má možnost zapojit se do rozhodování o využití nabízených služeb. Aktuální informace jsou k dispozici na nástěnkách a na pravidelných schůzkách uživatelů se zaměstnanci zařízení, kde mohou uplatnit své dotazy a připomínky.
Přehled poskytovaných obligatorních a fakultativních služeb je k nahlédnutí na určených místech.

Způsob vyřizování stížností je upraven vnitřním předpisem, který je všem uživatelům k dispozici na určeném místě. Je zakotven v domácím řádu a ve smlouvě o poskytování služby. Z pravidel je zřejmé , že k podání stížnosti je oprávněn kdokoli a jakýmkoli způsobem – ústně do protokolu, písemnou formou s možností využít anonymní schránky, kdo je oprávněn se ke stížnosti vyjadřovat, kdo ji prošetřuje, kdo rozhoduje, jakou formou a do kdy je vyrozuměn stěžovatel včetně informace o možnosti odvolání.

Ukončení poskytování služby je obsahem samostatného vnitřního předpisu a je vázáno na způsob ukončení – odchod do domácího prostředí, přemístění do jiného zařízení nebo úmrtí uživatele služeb. Každá ze jmenovaných situací vyžaduje specifický postup, který je stanoven vnitřními pravidly.

 Finanční spoluúčast
Finanční spoluúčast uživatele na službě je dána typem zařízení a druhem poskytované služby. Úhradu za služby jako je ubytování, služby s ním spojené a stravování si zajišťuje každý uživatel z vlastních příjmů. Úhrada za péči se podle § 73 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., sociálních službách stanoví při poskytování sociálních služeb v pobytových zařízeních ve výši přiznaného příspěvku na péči. Fakultativní služby si hradí uživatel z vlastních příjmů.

 Materiální a technické zabezpečení realizace služby odpovídá charakteru poskytovaných služeb a kapacitě zařízení. Vzhledem k tomu, že objekt byl uveden do provozu v roce 2000, je jeho vybavení na vysoké úrovni. Celý domov je bezbariérový.  Obyvatelé jsou ubytováni v jednolůžkových (14), dvoulůžkových (16), třílůžkových (3) a čtyřlůžkových (4) pokojích s příslušenstvím. Pokoje jsou vybaveny nábytkem určeným speciálně pro seniory. Domov pro seniory disponuje polohovacími lůžky a moderními pomůckami pro snadnější manipulaci s imobilními uživateli. Vnitřní prostory poskytují světelnou a tepelnou pohodu a odpovídají hygienický a protipožárním předpisům.
Domov má vlastní moderně vybavenou kuchyň a prádelnu. Úklid celého objektu včetně pokojů je zajišťován externí úklidovou firmou. Je zde provozovna poskytující kadeřnické služby a pedikúru. Obyvatelé mohou využívat služby maséra. Drobné nákupy si klienti obstarávají v bufetu.
V objektu domova jsou 4 společenské místnosti a knihovna, které jsou určeny k zájmovým činnostem klientů (ruční práce, čtení a sledování televizních programů). K aktivizačním činnostem mohou klienti využít areál zahrady s lavičkami a altánem.
* DS – domov pro seniory, PS – pečovatelská služba, OS – odlehčovací služba, DPS – dům s pečovatelskou službou, PNP – příspěvek na péči 

Comments are closed.