Poslání a cíle

 Odlehčovací služba

Posláním odlehčovací služby zajišťované Domovem Na Výsluní, Hořovice,  je poskytnout pečujícím osobám nezbytný odpočinek tím, že uživatelům poskytne na dobu nezbytně nutnou   v Domově Na Výsluní komplex služeb   podle jejich individuálních potřeb   formou podpory a pomoci    způsobem, při kterém budou dodržována jejich lidská práva a základní svobody.

Cílem odlehčovací služby poskytované Domovem Na Výsluní, Hořovice, je poskytnout pobytové služby osobám se sníženou soběstačností, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí a umožnit tak pečujícím osobám nezbytný odpočinek.

 Realizace poslání a cílů je postavena na obecných principech a zásadách, které vycházejí z Listiny základních lidských práv a svobod a jsou to zejména:

– respektování vlastní volby uživatele

– podpora samostatnosti a nezávislosti

– individuální plánování služby – přizpůsobování  poskytovaných služeb potřebám uživatelů  a zájemců o službu

– diskrétnost

– vzájemná tolerance a důvěra

Domov Na Výsluní, Hořovice vytváří příležitosti k tomu, aby uživatelé jeho služeb mohli uplatnit vlastní vůli, včetně přiměřené míry rizika spojeného s jejich chováním a jednáním a jednat na základě vlastních rozhodnutí pokud, pokud tím nezasahují do práv jiných osob. V rámci vlastních možností se organizace snaží respektovat zvláštnosti dosavadního způsobu života a zachovat jejich zvyklosti tak, aby sociální služba poskytovala jen nezbytnou podporu nebo pomoc v oblastech, ve kterých ji uživatelé nezbytně potřebují.

Všichni zaměstnanci se snaží o podporu soběstačnosti uživatelů, o respektování jejich potřeb, o ochranu jejich soukromí a zajištění jejich bezpečí a řídí se přitom Etickým kodexem Domova Na Výsluní, Hořovice.

Služba je poskytována osobám, které zejména z důvodu věku potřebují částečnou nebo úplnou podporu a pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Po vzájemné dohodě a konzultaci s odborným lékařem lze poskytnout službu i osobám se smyslovým postižením, Alzheimerovou chorobou, či jiným obdobným druhem onemocnění.

 Poskytnutí služby může Domov Na Výsluní, Hořovice odmítnout  z následujících důvodů:

–   neposkytuje službu, o kterou osoba žádá

–   nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby, o kterou osoba žádá

–   zdravotní stav osoby vylučuje poskytnutí požadované sociální služby.

Comments are closed.