Poslání a cíle

 Posláním Domova Na Výsluní, Hořovice, domova pro seniory, je: 

    Poskytnout zejména: 

– seniorům města a okolních obcí 

– případně seniorům majícím k městu Hořovice a okolí prokazatelné vazby 

– v nepříznivé sociální situaci (snížená soběstačnost, osamělost, potřeba pravidelné pomoci jiné fyzické osoby) v domově pro seniory 

 

 Komplex služeb

– podle jejich individuálních potřeb

– prostřednictvím kvalifikovaného personálu

– formou podpory a péče, směřující ke zmírnění popř. odstranění jejich nepříznivé sociální situace a k zachování popř. zlepšení jejich stávající soběstačnosti a nezávislosti

– vedoucí k důstojnému životu 

– způsobem, při kterém budou dodržována jejich lidská práva a základní svobody. 

 

 Cílem Domova Na Výsluní, Hořovice-domova pro seniory je: 

Vytvoření přijatelné alternativy domova, kde by mohli uživatelé žít způsobem co nejbližším běžnému způsobu života a využívat místní instituce poskytující služby. Všichni zaměstnanci se snaží o podporu soběstačnosti uživatelů, o respektování jejich potřeb, o ochranu jejich soukromí a zajištění jejich bezpečí. 

 

 Realizace poslání a cílů je postavena na obecných principech, které vycházejí z Listiny základních lidských práv a svobod a jsou to zejména: 

– úcta k člověku

– podpora samostatnosti a nezávislosti 

 

– respektování vlastní volby uživatele

– respektování soukromí uživatele

– flexibilita – přizpůsobování poskytovaných služeb potřebám uživatelů a zájemců o službu

– vzájemná tolerance a důvěra 

 

 Cílovou skupinou tvoří osoby: 

* které z důvodu věku, onemocnění nebo zdravotního postižení potřebují částečnou nebo úplnou podporu při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. 

* Po vzájemné dohodě a konzultaci s odborným lékařem lze poskytnout službu i osobám se smyslovým postižením, či Alzheimerovou chorobou. 

 

 Poskytnutí služby je vyloučeno z následujících důvodů:

– zdravotní stav vyžadující poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení

– osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutního onemocnění 

– chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití. 

 

 Poskytnutí služby může domov pro seniory odmítnout z následujících důvodů:

– neposkytuje službu, o kterou osoba žádá

– nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby, o kterou osoba žádá

– zdravotní stav osoby vylučuje poskytnutí požadované sociální služby. 

 

     Domov Na Výsluní, Hořovice vytváří příležitosti k tomu, aby uživatelé jeho služeb mohli uplatnit vlastní vůli, včetně přiměřené míry rizika spojeného s jejich chováním a jednáním a jednat na základě vlastních rozhodnutí pokud, tím nezasahují do práv jiných osob. V rámci vlastních možností se organizace snaží respektovat zvláštnosti dosavadního způsobu života a zachovat jejich zvyklosti tak, aby sociální služba poskytovala jen nezbytnou podporu nebo pomoc v oblastech, ve kterých ji uživatelé nezbytně potřebují.  

 

Všichni zaměstnanci se snaží o podporu soběstačnosti uživatelů, o respektování jejich potřeb, o ochranu jejich soukromí a zajištění jejich bezpečí a řídí se přitom Etickým kodexem zaměstnance Domova Na Výsluní, Hořovice.

 

     Služba je poskytována osobám, které zejména z důvodu věku potřebují částečnou nebo úplnou podporu a pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Po vzájemné dohodě a konzultaci s odborným lékařem lze poskytnout službu i osobám se smyslovým postižením,  Alzheimerovou chorobou, či jiným obdobným druhem onemocnění.

Comments are closed.