Poslání a cíle

Poslání, cíle a zásady poskytování pečovatelské služby a okruh osob,
kterým je určena
Domov se zvláštním režimem je součástí Domova Na Výsluní, Hořovice, příspěvkové
organizace zřízené městem Hořovice. Poskytuje celoroční pobytové služby seniorům, kteří
mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění stařeckou demencí, Alzheimerovou
chorobou nebo jinými typy demence a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc.
Posláním Domova Na Výsluní, Hořovice, domova se zvláštním režimem, je
poskytnout zejména seniorům města a okolních obcí, případně seniorům majícím k městu
Hořovice a okolí prokazatelné vazby, v nepříznivé sociální situaci (snížená soběstačnost,
osamělost, potřeba pravidelné pomoci jiné fyzické osoby) v domově se zvláštním režimem
komplex služeb

 • podle jejich individuálních potřeb
 • prostřednictvím kvalifikovaného personálu
 • formou podpory a péče, směřující ke zmírnění popř. odstranění jejich nepříznivé
 • sociální situace a k zachování popř. zlepšení jejich stávající soběstačnosti a
 • nezávislosti
 • vedoucí k důstojnému životu
 • způsobem, při kterém budou dodržována jejich lidská práva a základní svobody.

Hlavním účelem je poskytování služeb sociální péče osobám, které se v důsledku svého
věku a zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni překonat
ve svém vlastním prostředí ani za pomoci rodiny nebo jiných typů sociálních služeb a
potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb, s cílem respektovat jejich potřeby
udržet a rozvíjet jejich soběstačnost, společenské návyky a dovednosti s důrazem na
zachování jejich bezpečnosti, důstojnosti.

Předmětem činnosti je poskytování služeb podle § 50 zákona 108/2006 Sb. o sociálních
službách při zachování přirozených vazeb, respektování práv a lidské důstojnosti každého
uživatele služeb (dále jen „uživatel“) s režimem přizpůsobeným jeho specifickým potřebám.

Služby
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domově e zvláštním režimem jsou
zajišťovány v základním rozsahu těchto úkonů:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Služby zprostředkované

 • kadeřnické a pedikérské
 • bohoslužby
 • služby volitelné

Komplex nepřetržité péče v DZR začíná u zachování možnosti rozhodovat o svých věcech,
úcty a respektu ke zvláštním potřebám, bezpečnosti a důstojnosti, udržení všech dosud
3
zachovaných schopností a snižování úzkosti. Důležité je prostředí, které osobám s demencí
usnadňuje život – dobrá orientace, odstranění rizik, vhodné množství podnětů.
Výsledkem by mělo být prožívání dnů v klidu, pohodě, čistotě, v příjemném prostředí při
uspokojování základních potřeb.

Cílem Domova Na Výsluní, Hořovice, domova se zvláštním režimem je vytvoření
přijatelné alternativy domova, kde by mohli uživatelé žít způsobem co nejbližším běžnému
způsobu života a využívat místní instituce poskytující služby. Všichni zaměstnanci se snaží o
podporu soběstačnosti uživatelů, o respektování jejich potřeb, o ochranu jejich soukromí a
zajištění jejich bezpečí a důstojnosti.
Pro naplnění svého poslání si zařízení stanovilo následující cíle:
 snaha o vytvoření domácího prostředí a života uživatelů v jednom bytovém prostoru
 zajištění bezpečnosti a důstojnosti uživatelů
 podpora zachování soběstačnosti
 podpora rodinných a přátelských vazeb s aktivní účastí na chodu zařízení
 zkvalitňování podpory a pomoci uživatelům
 zdokonalování péče metodou bazální stimulace
 rozvinutá spolupráce klíčových pracovníků s ostatními zaměstnanci zařízení
 aktivní začleňování uživatelů do života města
 zajištění systému průběžného vzdělávání zaměstnanců zařízení
Realizace poslání a cílů je postavena na obecných principech, které vycházejí z Listiny
základních lidských práv a svobod a jsou to zejména:
 úcta k člověku
 podpora samostatnosti a nezávislosti
 respektování vlastní volby uživatele
 respektování soukromí uživatele
 flexibilita – přizpůsobování poskytovaných služeb potřebám uživatelů a zájemců o
službu
 vzájemná tolerance a důvěra

Cílovou skupinou tvoří osoby, kteří z důvodu věku a onemocnění Alzheimerovou
chorobou nebo jiným typem demence potřebují částečnou nebo úplnou podporu v
soběstačnosti a péči o vlastní osobu.
Poskytnutí služby je vyloučeno z následujících důvodů:

 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutního onemocnění
 • infekčního nebo vyžadujícího odborné ošetřování
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo
 • kolektivní soužití.

Poskytnutí služby může domov se zvláštním režimem odmítnout z následujících důvodů:
 neposkytuje službu, o kterou osoba žádá
 nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby, o kterou osoba žádá
 zdravotní stav osoby vylučuje poskytnutí požadované sociální služby
 zdravotní stav osoby vyžaduje přístrojové vybavení pro podporu životních funkcí.
4
Služby v zařízení jsou poskytovány v souladu s platnou legislativou a z ní vyplývající
metodikou využívající nejnovější poznatky, s nimiž jsou zaměstnanci seznamováni ústně na
poradách, školeních a v písemné podobě se s nimi mají možnost seznámit u svého vedoucího.
Vnitřní předpisy (pokyny ředitele a vedoucích pracovníků, rozhodnutí ředitele, směrnice a
řády) jsou závazné pro všechny zaměstnance. Jsou k dispozici u vedoucích pracovníků
jednotlivých úseků.
Metodické postupy jsou vytvářeny postupně dle potřeby a jsou průběžně aktualizovány a
doplňovány. Slouží zaměstnancům jako vodítko a pomoc při plnění úkolů. Každý pracovník
je s metodikou seznámen při nástupu do zaměstnaneckého poměru a následně ji využívá dle
potřeby. Dokumenty mají všichni pracovníci na svém pracovišti dle jednotlivých úseků.
Některé metodické postupy jsou k dispozici i uživatelům a jejich rodinným příslušníkům.
Domov Na Výsluní, Hořovice vytváří příležitosti k tomu, aby uživatelé jeho služeb mohli
uplatnit vlastní vůli a jednat na základě vlastních rozhodnutí pokud to není v rozporu s
platnou legislativou. Zařízení využívá všech způsobů k zajištění informovanosti uživatelů o
jejich možnostech a o alternativách, mezi kterými se mohou rozhodovat. V rámci vlastních
možností se snaží respektovat zvláštnosti dosavadního způsobu života a zachovat jejich
zvyklosti tak, aby sociální služba poskytovala jen nezbytnou podporu nebo pomoc
v oblastech, ve kterých ji uživatelé nezbytně potřebují.
Poskytování sociálních služeb v kolektivním zařízení s celoročním provozem se řídí
právními předpisy a v souladu s nimi vydanými interními předpisy zařízení jako je např.
Domácí řád a smlouvou individuálně uzavřenou s každým uživatelem.
Začlenění uživatelů mezi ostatní seniory a přirozené místní společenství je jedním z cílů
Domova, kterému slouží i začlenění domova se zvláštním režimem do příspěvkové
organizace, jejíž součástí je i domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou. Toto
uspořádání cíleně umožňuje vzájemný kontakt obyvatel domu s pečovatelskou službou a
klientů domova pro seniory a domova se zvláštním režimem ve společných prostorách, či při
potenciálních společných akcích.

Comments are closed.